Justificació i necessitat

L’actual marc prohibicionista s’ha mostrat ineficient per abordar els consums de drogues. Hi ha innumerables recerques en l’àmbit de les polítiques de drogues que mostren com les polítiques del control no ajuden a disminuir els consums ni afecten a l’accessibilitat a les substàncies. Degut que en el context espanyol les polítiques de drogues continuen centrades en el prohibicionisme, existeix la necessitat de investigar entorn les polítiques de drogues per a intervenir eficaçment si es vol reduir l’impacte social dels consums de drogues. En l’actualitat a l’Estat espanyol la reflexió entorn les polítiques de drogues és bastant vague, i només està protagonitzat per individualitats, en canvi, a d’altres països europeus trobem entitats consolidades que tenen com a objectiu la discussió entorn de les polítiques de drogues. En aquest sentit, la discussió en el nostre context és molt minsa i poc organitzada, aquest situació converteix en una necessitat la implementació de organismes dedicats exclusivament al seguiment de les polítiques de drogues.

Es per això que la Unitat de Polítiques de drogues treballarà per oferir un coneixement exhaustiu en l’àmbit de les polítiques de drogues per millorar les intervencions, millorar la cohesió social i disminuir els problemes intrínsecs al prohibicionisme. La necessitats d’unes polítiques de drogues més adequades a la realitat actual de consums, es tradueix en pràctiques concretes de recerca i avaluació. L’àmbit d’intervenció seria des del nivell local fins a participar en les discussions en l’àmbit internacional.

Aquesta entrada també està en: Spanish