Plaça Catalunya

29 maig 2011 a les 17:00

Assistència lliure, a les 17:30, 28 persones de les quals 12 dones i 16 homes.

1. S’exposa que el que es vol és debatre sobre les polítiques de drogues, creiem que el grup ha de debatre les conseqüències d’aquestes polítiques i les conseqüències de les mateixes.

2. S’informa per part dels assistents que formem part de la comissió de continguts, i que les decisions que prenem hauran de ser consensuades amb els altres comissions i en l’Assemblea General.

3. Que hem d’informar de les decisions

4. S’informa de les normes del debat del 15M, creuar braços = NO, agitar mans = SI, girar braços “com demanant canvi en esport” = canvi de paraula o tema repetit.

5. La reflexió ha de sorgir del debat transversal i respectuós amb totes les idees i opinions.

6. Pluja d’idees, perquè consti que es va parlar encara que no sigui alguna cosa consensuat:

-Els diners del narcotràfic és blanquejat pels bancs, mercats financers i les grans empreses, que es beneficien del narcotràfic i participen de les màfies de manera consentida. (Aportar dades)

-Les actuals polítiques de drogues beneficien a una petita elit i perjudiquen a tota la societat.

-Policies i polítics corruptes ajuden i es beneficien de la situació actual. (Aportar dades)

-Que l’usuari aquest desinformat, és un dels primers problemes de l’ús de substàncies prohibides, que els productors estiguin oprimits i només beneficia els intermediaris, que solen ser les màfies.

-Hem de defensar els drets dels usuaris terapèutics, tant l’ús terapèutic i el dret a produir les teves pròpies medicines com el cànnabis o l’ayahuasca.

-El sistema de salut actual tracta als usuaris de drogues com a malalts mentals, depenent de multinacionals que algunes vegades recepten coses pitjors que la teràpia natural per interès econòmic i receptant les drogues que ells tenen comercialitzades.

-Exigir un canvi en les polítiques de drogues perquè siguin més justes i eficaces.

-Les polítiques de drogues són econòmicament insostenibles, els costos de la prohibició són molt grans i aquests diners podria redirigir-se a informació a l’usuari per millorar així la seguretat de l’usuari o del no consumidor, projectes de deshabituació …

– Les conseqüències negatives derivades de les polítiques de drogues actuals són pitjors que les que produeixen les pròpies drogues i ambdues afecten de manera transversal i mundial a la societat.

-Hem de contactar amb grups d’acció que treballen sobre les polítiques de drogues, com ENCOD a nivell europeu. Aportar dades i contactes.

-Exigir la dimissió dels fiscals de l’ONU, fins i tot responsabilitats legals.

-Canviar els tractats de l’ONU i acabar amb les llistes de substàncies i plantes prohibides.

-La prohibició dificulta la investigació científica de plantes especialment interessants científicament.

-Exercir una campanya de pedagogia als metges, per informar de l’interès real del pacient i que siguin objectius amb les teràpies a utilitzar.

-Contactar amb els científics i intel.lectuals que en els últims anys han estat vilipendiats per defensar opinions diferents a les actuals polítiques de drogues i òrgans de decisió.

-Hem d’informar molt bé de quins són els nostres motius per estar indignats amb les polítiques de drogues, realitzar pedagogia amb la societat i amb qui calgui.

-Les drogues existeixen i existiran, hem d’aprendre com conviure amb elles, poseu-vos com a exemple el cafè o l’alcohol en la societat occidental, la fulla de coca a les comunitats andines, etc.

-Les polítiques de drogues actuals permeten un accés fàcil a menors, han deixat la distribució de substàncies que haurien d’estar controlades en mans de persones que l’únic interès és guanyar diners.

-Som persones lliures, adultes i responsables dels nostres actes, aquestes lleis limiten els nostres drets i llibertats.

-El cultiu, producció i transport de substàncies il legals sense regulació, genera residus perillosos i degradació del medi ambient, així com les polítiques de fumigacions sistemàtiques amb herbicides.

7. Aportacions.

-Hem organitzar a 3 nivells, mundial, nacional i individual.

-Creació d’un bloc.

-Creació de canal youtube.

-Correu electrònic: m15politicasdedrogas@gmail.com

-Twiter: @politicasdrogas

-Propera reunió: dimecres 1 juny 2011 a les 19:00

8. Propostes.

-Redactar un text bàsic que breument reculli les idees més bàsiques consensuades.

-La Guerra contra les drogues ha de finalitzar.

-La nostra finalitat és generar un debat que faci reflexionar sobre la influència de les polítiques de drogues en la societat, perquè tots junts arribem a solucions per a aquests problemes.Plaza Catalunya, 29 de Mayo del 2011 a las 17:00

Asistencia libre, a las 17:30, 28 personas de las cuales 12 mujeres y 16 hombres.

1. Se expone que lo que se quiere es debatir sobre las políticas de drogas, creemos que el grupo debe debatir las consecuencias de estas políticas y las consecuencias de las mismas.

2. Se informa por parte de los asistentes que formamos parte de la comisión de contenidos, y que las decisiones que tomamos deberán de ser consensuadas con los demás comisiones y en la Asamblea General.

3. Que debemos informar de las decisiones

4. Se informa de las normas del debate del 15M, cruzar brazos=NO, agitar manos=SI, girar brazos “como pidiendo cambio en deporte”= cambio de palabra o tema repetido.

5. La reflexión debe surgir del debate transversal y respetuoso con todas las ideas y opiniones.

6. Lluvia de ideas, para que conste de que se habló aunque no sea algo consensuado:

-El dinero del narcotráfico es blanqueado por los bancos, mercados financieros y las grandes empresas, que se benefician del narcotráfico y participan de las mafias de manera consentida. (Aportar datos)

-Las actuales políticas de drogas benefician a una pequeña elite y perjudican a toda la sociedad.

-Policías y políticos corruptos ayudan y se benefician de la situación actual. (Aportar datos)

-Que el usuario este desinformado, es uno de los primeros problemas del uso de sustancias prohibidas, que los productores estén oprimidos y solo beneficia a los intermediarios, que suelen ser las mafias.

-Debemos defender los derechos de los usuarios terapéuticos, tanto el uso terapéutico y el derecho a producir tus propias medicinas como el Cannabis o la ayahuasca.

-El sistema de salud actual trata a los usuarios de drogas como enfermos mentales, dependiendo de multinacionales que algunas veces recetan cosas peores que la terapia natural por interés económico y recetando las drogas que ellos tienen comercializadas.

-Exigir un cambio en las políticas de drogas para que sean más justas y eficaces.

-Las políticas de drogas son económicamente insostenibles, los costes de la prohibición son muy grandes y ese dinero podría redirigirse a información al usuario para mejorar así la seguridad del usuario o del no consumidor, proyectos de deshabituación…

– Las consecuencias negativas derivadas de las políticas de drogas actuales son peores que las que producen las propias drogas y ambas afectan de manera transversal y mundial a la sociedad.

-Debemos contactar con grupos de acción que trabajan sobre las políticas de drogas, como ENCOD a nivel europeo. Aportar datos y contactos.

-Exigir la dimisión de los fiscales de la ONU, incluso responsabilidades legales.

-Cambiar los tratados de la ONU y acabar con las listas de sustancias y plantas prohibidas.

-La prohibición dificulta la investigación científica de plantas especialmente interesantes científicamente.

-Ejercer una campaña de pedagogía a los médicos, para informar del interés real del paciente y que sean objetivos con las terapias a utilizar.

-Contactar con los científicos e intelectuales que en los últimos años han sido vilipendiados por defender opiniones diferentes a las actuales políticas de drogas y órganos de decisión.

-Debemos informar muy bien de cuáles son nuestros motivos para estar indignados con las políticas de drogas, realizar pedagogía con la sociedad y con quien haga falta.

-Las drogas existen y existirán, debemos aprender como convivir con ellas, póngase como ejemplo el café o el alcohol en la sociedad occidental, la hoja de coca en las comunidades andinas, etc.

-Las políticas de drogas actuales permiten un acceso fácil a menores, han dejado la distribución de sustancias que deberían estar controladas en manos de personas que el único interés es ganar dinero.

-Somos personas libres, adultas y responsables de nuestros actos, estas leyes limitan nuestros derechos y libertades.

-El cultivo, producción y transporte de sustancias ilegales sin regulación, genera residuos peligrosos y degradación del medio ambiente, así como las políticas de fumigaciones sistemáticas con herbicidas.

1. 7. Aportaciones.

-Debemos organizarnos a 3 niveles; mundial, nacional e individual.

-Creación de un blog.

-Creación de canal youtube.

-Correo electrónico: m15politicasdedrogas@gmail.com

-Twiter: @politicasdrogas

-Próxima reunión: Miercoles 1 de junio del 2011 a las 19:00

1. 8. Propuestas.

-Redactar un texto básico que brevemente recoja las ideas más básicas consensuadas.

-La Guerra contra las drogas debe finalizar.

-Nuestro fin es generar un debate que haga reflexionar sobre la influencia de las políticas de drogas en la sociedad, para que todos juntos lleguemos a soluciones para estos problemas.