Introducció

Durant els darrers mesos ha crescut exponencialment el nombre dʼAssociacions i Clubs Cannàbics (AiCC) arreu de Catalunya així com a la resta de lʼestat espanyol. A dia dʼavui, és possible que hi hagin unes 150 AiCC arreu de Catalunya.

La situació legal que empara aquestes entitats no és específica i necessita dʼuna regulació. Els aconteixements dels darrers mesos (cas de Rasquera, procés de regulació al País Basc, Hemp Museum Barcelona…) han precipitat que el debat sobre el cànnabis sʼhagi situat al centre de lʼatenció mediàtica i política.

Davant de la situació dʼun possible procés de regulació per part de lʼadministració pública, els membres i representants dels AiCC poden optar per dues posicions, una activa i una de passiva.

Des de la plataforma de debat “Polítiques de Drogues i Sostenibilitat” proposem un espai de trobada i debat on totes les veus tindran la mateixa representació per tal de fer un pas endavant en el procés de regulació de lʼactivitat dels AiCC de Catalunya.

El procés de regulació tindrà més legitimitat com més participació de les AiCC hi hagi. Com més unides vagin les AiCC en aquest procés, més es respectarà la seva posició. Com menys participació o més fragmentació hi hagi el resultat pot esdevenir menys satisfactori per una majoria.

A favor o en contra, el cànnabis sempre ha estat un element que ha unit a les persones, és el moment de convocar el 1r Fòrum dʼAssociacions i Clubs Cannàbics de Catalunya.

Objectius

1.     Promoure un espai de trobada per a totes les Associacions i Clubs de Cànnabis de Catalunya, plantejant els elements de similitud i divergència entre les entitats, així com les seves necessitats i inquietuds en relació a la seva activitat.

2.     Consensuar un document de bases sobre les demandes del sector de cara a un nou model de regulació legal de l’activitat.

3.     Definir un pla i metodologia de treball per a l’elaboració d’una proposta col·laborativa i consensuada de regulació legal de l’activitat de les Associacions i Clubs de Cànnabis de Catalunya.

Metodologia de treball

Participativa, dinamitzada per una empresa de consultoria psicosocial.

Durant el juliol els inscrits rebreu documentació per prepar la reflexió conjunta.

Participants:

Una o dues persones per cada associació o club representat (en funció del nombre total dʼassistents al tancar-se les inscripcions).

Estem treballant perquè assisteixin representants institucionals com a “observadors”. No es tracta de que participin activament en el debat, sinó que aportin més legitimitat al Fòrum dʼAICC de Catalunya. El Transnational Institute (www.tni.org) i la Subdirecció general de Drogodependències, de lʼAgència de Salut Pública de Catalunya han mostrat el seu interès. Estem treballant per incorporar dʼaltres representants.

Lloc i data

Dissabtes 8 i 22 de setembre, de 9,30h a 18,30h Lloc a concretar.

Difusió, convocatòria i assistència al Fòrum

Us demanem que ens ajudeu amb la difusió per tal que aquesta convocatòria arribi al màxim nombre dʼassociacions i clubs possibles. Reenviaʼl!

Per confirmar assistència o preguntes enviar correu electrònic a:

m15politicasdedrogas@gmail.com

Data final inscripció 31 juliol 2012.

Pressupost jornada

Els costos de la jornada variaran en funció del nombre dʼassistents i seran dividits entre les associacions assistents, al conèixer el nombre final dʼinscrits.

Aquests costos es destinaran a cobrir els honoraris dels professionals que faran la dinamització de tot el procés participatiu. Ningú, a part dels professionals, cobrarà per organitzar aquesta jornada. La memòria econòmica estarà a disposició de tothom.

Organitzacions que donen suport

Introducción

Durante los últimos meses ha crecido exponencialmente el número de Asociaciones y Clubes Cannábicos (AyCC) por toda Catalunya así como en el resto del estado español. A día de hoy, es posible que hayan unas 150 AyCC en toda Catalunya.

La situación legal que da cobertura a estas entidades no es específica y necesita de una regulación. Los acontecimientos de los últimos meses (caso de Rasquera, proceso de regulación en el País Vasco, Hemp Museum Bcn…) han precipitado que el debate sobre el cannabis se haya situado en el centro de la atención mediática y política.

Ante la situación de un posible proceso de regulación por parte de la administración pública, los miembros y representantes de los AyCC pueden optar por dos posiciones, una activa y una pasiva.

Desde la plataforma de debate “Políticas de Drogas y Sostenibilidad” proponemos un espacio de encuentro y debate donde todas las voces tendrán la misma representación para dar un paso adelante en el proceso de regulación de la actividad de los AyCC de Catalunya.

El proceso de regulación tendrá más legitimidad como más participación de las AyCC haya. Cuanto más unidas vayan las AyCC en este proceso, más se respetará su posición. Cuanta menos participación o más fragmentación exista, el resultado puede ser menos satisfactorio para una mayoría.

A favor o en contra, el cannabis siempre ha sido un elemento que ha unido a las personas, es el momento de convocar el 1r Foro de Asociaciones y Clubes Cannábicos de Catalunya.

Objetivos

1.     Promover un espacio de encuentro de todas las Asociaciones y Clubes de Cannabis de Cataluña, planteando los elementos de similitud y divergencia entre las entidades, así como sus  necesidades e inquietudes en relación a su actividad.

2.     Consensuar un documento de bases sobre las demandas del sector para un nuevo  modelo de regulación legal de la actividad.

3.     Definir un plan y metodología de trabajo para la elaboración de una propuesta colaborativa y consensuada de regulación legal de la actividad de las Asociaciones y Clubes de Cannabis de Cataluña.

Metodología de trabajo

Participativa, dinamizada por una empresa de consultoría psicosocial.
Durante julio los inscritos recibirán documentación para prepar la reflexión conjunta.

Participantes

Una o dos personas por cada asociación o club representado (en función del número total de asistentes al cerrarse las inscripciones).
Estamos trabajando para que asistan representantes institucionales como “observadores”. No se trata de que participen activamente en el debate, sino que aporten más legitimidad al Foro de AyCC de Cataluña. El Transnational Institute (www.tni.org) y la Subdirecció general de Drogodependències de lʼAgència de Salut Pública de Catalunya han mostrado su interés. Estamos trabajando para incorporar más representantes.

Lugar y fecha

Sábados 8 y 22 de septiembre, de 9,30h a 18,30h Lugar a concretar.

Difusión, convocatoria y asistencia al Foro

Os pedimos que nos ayudes en la difusión para que esta convocatoria llegue al máximo número de asociaciones y clubes posibles. Reenvíalo!

Para confirmar asistencia o preguntas enviar correo electrónico a:

m15politicasdedrogas@gmail.com

Fecha límite inscripción 31 julio 2012.

Presupuesto jornada

Los costes de la jornada variarán en función del número de asistentes y serán divididos entre las asociaciones asistentes.
Estos costes se destinarán a cubrir los honorarios de los profesionales que harán la dinamización de todo el proceso participativo. Nadie, aparte de los profesionales, cobrará por organizar esta jornada. La memoria económica estará a disposición de tod@s.

Organizaciones que lo apoyan